Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Lebesby kommune varsler igangsettelse av arbeid med detaljregulering i Dyfjord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at Lebesby kommune starter opp arbeid med detaljregulering for Dyfjord.

Lebesby kommunestyre vedtok 3. september (i sak 56/2019) å igangsette reguleringsarbeid for bygda Dyfjord.  Bakgrunnen er at bygda det siste året har hatt betydelig oppsving i næringsaktivitet knyttet til fiskebruket. Denne aktiviteten har aktualisert behovet for mer detaljert arealplanlegging, både for å legge til rette for utvikling i tilknytning til havna og boligbygging.

Tilgjengelig ledig areal er begrenset både i Dyfjord og Dyfjordbotn, derfor vil et sentralt hensyn i reguleringsarbeidet være å avpasse ulike arealformål og –behov til hverandre. Arbeidet skal avklare sameksistens mellom næring og industri, transport og boligområder. Andre hensyn er blant annet ivaretakelse av kritisk infrastruktur og barn og unges arealbruk. Arbeidet innbefatter også kartlegging av skredfare i planområdet.

Planen har PlanID: 201901. Planområdet utgjør vel 376 dekar. Avgrensning av planområdet er gjengitt i kartet. Området omfatter blant annet tre eksisterende reguleringsplaner i Dyfjordbotn (2022-08, 2022-20 og 2022-23). Disse tilrettelegger for boliger, naturområder og naust. Her vil det sannsynligvis ikke bli gjort større endringer når det gjelder arealformål, da mye av området er utbygd. Reguleringsarbeidet gir imidlertid anledning til å gjennomgå og oppdatere planbestemmelsene for området.

Planarbeidet er i tråd med overordnet plan og området er i stor grad bygd ut. Arbeidet vurderes derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Dyfjord/Dyfjordneset er i gjeldende kommuneplan avsatt til bebyggelse og anlegg, en videreføring fra forrige kommuneplan.

Lebesby kommune vil på nyåret invitere alle interesserte til å ta del i reguleringsplanarbeidet. Medvirkningsaktiviteter vil bli annonsert.

Spørsmål om arbeidet rettes til:

Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
 
Telefon 979 90 900
 

Henvendelser merkes «Reguleringsplan Dyfjord».

Frist for innspill er fredag 3. januar 2020.

Omriss kart reguleringsplan Dyfjord

Omriss planområde Dyfjord