I henhold til Lov om Akvakulturav 17.06.05 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn. Søknad fra SalMar Farming AS om utvidelse av maksimalt tillatt biomasse (MTB) ved lokalitet 34697 Øyra i Lebesby kommune.

- Søknaden gjelder utvidet MTB fra 6300 tonn til 8300 tonn
- Kartreferanse: N 70˚ 46.486 Ø 27˚ 13.110
- Kontaktperson: Jens-Vidar Viken, mobil 97016848

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn fra 27.05.2021 på kommunens hjemmeside og på biblioteket i Kjøllefjord. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord eller postmottak@lebesby.kommune.no innen 30.06.2021.

For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse: https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Registre-og-skjema/Skjema/Akvakultursoeknad

Søknad med vedlegg finnes her:

SALMAR FARMING AS, ORG. NR. 966 840 528 - SØKNAD OM UTVIDELSE AV MAKSIMAL TILLATT BIOMASSE VED LOKALITET 34697 ØYRA I LEBESBY KOMMUNE - OVERSENDELSE AV SØKNAD FOR OFFENTLIG ETTERSYN OG KOMMUNAL BEHANDLING.

SALMAR FARMING AS - TILLATELSE TIL AKVAKULTUR I FLYTENDE ELLER LANDBASERT ANLEGG - LOKALITET 34697 ØYRA I LEBESBY KOMMUNE

VEDLEGG 2.3 BEHOVSVURDERING KU

VEDLEGG 6.1.2 STRØMRAPPORT ØYRA

VEDLEGG 6.1.2. STRØMRAPPORT 2013

VEDLEGG 6.1.3 DATA - FLÅTE

VEDLEGG 6.1.3 KARTPAKKE ØYRA

VEDLEGG 6.1.5 BEREDSKAPSPLAN MATFISK

VEDLEGG 6.1.5 BEREDSKAPSPLAN ØYRA

VEDLEGG 6.1.9 RISIKOVURDERINGER FISKEVELFERD OG FISKEHELSE

VEDLEGG 6.1.9 KVARTALSPLAN LUS Q2 2021

VEDLEGG 6.2.1 C-UNDERSØKELSE ØYRA

VEDLEGG 6.2.1 B-UNDERSØKELSE ØYRA 20

VEDLEGG 6.2.1 FORUNDERSØKELSE ØYRA

VEDLEGG 6.3.1 BEHOVSBESKRIVELSE OG VIRKNINGSVURDERINGER

VEDLEGG 6.3.2 SAMTYKKEERKLÆRING ØYRA

VEDLEGG 6.3.3 MODELLERING AV SEDIMENTERING ØYRA

INTERNKONTROLL