Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommuneplan

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Miljøkartlegging Laksefjorden: God vannkvalitet og biodiversitet

Miljøkartleggingen i Laksefjorden sommeren 2019 konkluderer med at miljøtilstanden i fjorden er god.

Koppmoll og sjøsprøyt Kirsti Krogh

Kunngjøring: Kommuneplanens arealdel 2019-2035 er vedtatt

Kommunestyret vedtok ny kommuneplanens arealdel 2. september. Planen omfatter også kystsona.

Endelig vedtak av kommuneplanens areal- og kystsonedel

Førstkommende mandag, 2. september, legges ny areal- og kystsoneplan frem for kommunestyret for endelig behandling og vedtak. Saksdokumenter finner du i Møtekalender (Kommunestyret - 2. september).

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel

Høringsfristen til kommuneplanens areal- og kystsonedel gikk ut 4. juni 2019. Her finner du plandokumentene som var på høring. Planforslaget er nå under bearbeiding. 

bilde - arbeid areal-og kystsoneplan1

Areal- og kystsoneplan

En stor og viktig sak er  oversendt til våre politikere. Vi har ferdigstilt forslag til ny areal-og kystsoneplan. Et stort og omfattende arbeid, med bred deltagelse på folkemøter og andre møter. 

Piratbarn bmp2

Kommuneplanens samfunnsdel er vedtatt

Samfunnsdelen er kommunens langsiktige plan for samfunnsutvikling. Den beskriver hvordan vi ønsker at samfunnet vårt skal utvikle seg frem mot 2035.

Flyfotokart over bygda Lebesby

Referat fra idédugnad: Bolyst og trivsel på Lebesby

Takk til alle som deltok på stedsanalysemøtet på Lebesby 16. januar. I referatet kan du lese mange gode idéer til hvordan bygda Lebesby kan utvikles videre.

Plakat stedsanalyse Lebesby 2018

Stedsanalyse Lebesby

Velkommen til idédugnad på Lebesby Bygdetun tirsdag 16. januar kl 18.

Ordsky ungdomsfolkemøte

Referat fra folkemøtet for ungdom

Vi takker deltakerne for et interessant møte og gode innspill.