Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Bosetting og kvalifisering Artikkel

Kommunalt integreringstilskudd

Frivillige organisasjoner, foreninger og andre som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet kan søke Lebesby kommune om integreringsstilskudd. Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Lebesby kommune og foregå innenfor kommunens grenser.

Internasjonal solfest

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med integreringstilskuddet:

Med økende andel innbyggere med innvandrerbakgrunn i Lebesby kommune er behovet for å tilrettelegge og igangsette tiltak som fremmer en god integrering både nødvendig og forebyggende. Samfunnets beste integreringsarenaer er der hvor folk møtes gjennom interesser, aktiviteter og felles prosjekter.

«Når et helt samfunn engasjerer seg i å integrere innvandrere, blir resultatet langt bedre enn om bare profesjonelle blir satt til oppgaven.»

Kommunestyret vedtok 14.desember 2016 ved budsjettgjennomgang: « Kr 200.000 Skal gis til lag og foreninger som har opplegg for integrering av våre nye landsmenn.»
 

Hvem kan søke:

Frivillige organisasjoner, foreninger og andre som igangsetter tiltak for å integrere personer med særskilte behov i sin virksomhet kan søke Lebesby kommune om integreringstilskudd. Tiltak/prosjekt-eier må være hjemmehørende i Lebesby kommune og foregå innenfor kommunens grenser.

Nærmere spesifisert:

1) Idrettslag, frivillige lag og foreninger
2) Organisasjoner som arbeider med kulturelle aktiviteter/uttrykk og/eller natur- og friluftsaktiviteter
3) Andre grupper og enkeltpersoner som ønsker å bidra med arrangement som fremmer integrering 

Det forutsettes at alle tiltak som mottar kommunalt integreringstilskudd til kultur-, idretts- eller friluftsformål skal være rusfrie og uten entré.


Hva kan man søke om?

Det kan søkes tilskudd til:
a. Nye aktiviteter som integrerer enkeltpersoner eller grupper med særskilte behov.
b. Eksisterende aktiviteter der lag/organisasjoner vil utvikle tilbud med sikte på å rekruttere personer med særskilte behov.
(Eksempler kan være skolering av instruktører og aktivitetsledere, informasjonstiltak som tar sikte på å nå nye brukergrupper, aktivitetsutstyr og hjelpemidler samt fysisk tilrettelegging av lokaler og uteområder.)
c. Prosjekt- og arrangement som gjennomføres av lokale organisasjoner eller enkeltpersoner, både profesjonelle og amatører, med tilhold i Lebesby kommune.
d.Prosjekter og arrangementer rettet mot et bredt lokalt publikum, hvor både nye og gamle innbyggere er målgruppe


Søknadsfrist:

Søknaden skjer på eget søknadsskjema. PDF document ODT document
Søknaden sendes Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord - Att: Koordinator for bosetting og kvalifisering.  Videre vil fagteam for bosetting og kvalifisering vurdere søknadene fortløpende. Søknadsfrist: Innen 2017


Tildeling og tilskuddsstørrelse

Tildelingen skjer på bakgrunn av søknad. Tilskuddets størrelse fastsettes på bakgrunn av integreringstiltakets størrelse, varighet, ressursbruk, samt rekkevidde.  
Koordinator med fagteam behandler søknadene og fatter delegert vedtak om tildeling av tilskudd. Maksimal søknadsbeløp: 15.000.-

Utbetaling

Tilskuddet utbetales fortløpende etter vedtak om tilsagn på integreringstilskudd er fattet, beløpet overføres til bankkonto som er oppgitt i søknad.

 

Vilkår for tildeling av tilskudd:

Det skal også framgå av søknad hvilke tiltak integreringstilskuddet skal benyttes til med et tilhørende budsjett. Det må også fremkomme av søknaden hvilken målgruppe det planlagte tiltaket/prosjektet eller arrangement retter seg mot. Tiltak som er aktiv innen rekruttering av nye personer vil prioriteres.
Det kan ikke søkes tilskudd til aktiviteter/tiltak som kan betraktes som organisasjonens eller profesjonelle utøveres ordinære drift/næring, slik som deltagelse på kurs/samlinger, øvelser, styre-/årsmøter mv.
Søkere som tildeles tilskudd plikter å følge retningslinjene for kommunalt integreringstilskudd. Ved store avvik i forhold planlagt tiltak eller ved avbrudd av arrangement – vil integreringstilskuddet bli krevd tilbakebetalt.

Krav til tilskuddsmottaker:

Det skal i arrangements-/prosjektmaterialet (annonser, plakater, brosjyrer, webside ol.) opplyses om at arrangementet/prosjektet er støttet av Lebesby kommune.
Rapport og regnskap må sendes inn senest to måneder etter at arrangementet/prosjektet er gjennomført.

 

For spørsmål kontakt:
Koordinator for bosetting og kvalifisering
Linn Mørch Pettersen
Epost: linn.pettersen@lebesby.kommune.no
Tlf:97990965