Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Kommunale retningslinjer gjesteelever i Lebesby kommune

Skolene i Lebesby kommune kan gi grunnskoleopplæring til elever hjemmehørende i andre kommuner. Disse elevene blir definert som gjesteelever. Lebesby kommune har utformet retningslinjer som den enkelte skole og sektormyndighet skal følge når det gjelder gjesteelever i Lebesby kommune.

Kommunale retningslinjer PDF document ODT document
Skjema Informasjon om gjesteelev PDF document ODT document
Informasjon angående gjesteelever i Lebesby kommune.
Skolene i Lebesby kommune kan gi grunnskoleopplæring til elever hjemmehørende i andre kommuner. Disse elevene blir definert som gjesteelever. Lebesby kommune har utformet retningslinjer som den enkelte skole og sektormyndighet skal følge når det gjelder gjesteelever i Lebesby kommune.

Gjesteelevene kan deles inn i tre ulike kategorier.

 1. Elever som skal ha et kortere opphold ved skolen, dvs under 15 dager og som ikke skal skrives inn i skolen.
 2. Elever hvor det etter avtale mellom hjemkommune og Lebesby kommune er inngått skriftlig avtale om at eleven skal få gå på skole i Lebesby kommune istedenfor sin hjemkommune.
 3. Elever som barnevernet i en annen kommune har plassert i fosterhjem i Lebesby kommune.

 

For elever som skal ha et kortere opphold ved skolen, dvs under 15 dager og som ikke skal skrives inn i skolen, gjelder følgende:

 • Skolen er ikke pliktig til å ta imot gjesteleelver der det er snakk om elever som ikke skal skrives inn i skolen.
 • Skolen kan avslå forespørsel om gjesteopphold hvis skolen vurderer at skolen ikke har kapasitet til å ta imot den aktuelle eleven.
 • Foreldrene må ved forespørsel om gjesteelevopphold informere skolen om eventuelle behov eleven måtte ha. Dette for at skolen skal kunne vurdere om den kan ivareta eleven faglig og sosialt innenfor ressursene som skolen skal har til rådighet.
 • Gjesteelevoppholdet er basert på avtale mellom skole og foreldre.
 • Hvis det under oppholdet viser seg at eleven har behov som skolen ikke har mulighet til å ivareta på en god måte, forbeholder vi oss retten til å avbryte gjestebesøket. Dette gjelder også dersom det skulle vise seg å være andre ting som gjør oppholdet vanskelig eller utfordrende.
 • Eleven skrives ikke inn i skolen, og har med eget undervisningsopplegg for den aktuelle perioden.
 • Når en elev er gjest ved en skole i Lebesby kommune, må eleven ha med seg faglig opplegg, (inkludert lærebøker, skrivebøker og skrivesaker) fra den skolen de har sin skoletilhørighet.  Skolen vil så langt som mulig legge til rette for at eleven får hjelp og assistanse fra lærerne, men skolen ikke formelt ansvarlig for opplæringen til eleven under gjesteoppholdet.
 • Eleven vil være gjest i en fast klasse, og vil følge dagplan, men arbeide med eget opplegg som de har med seg. I de praktisk-estetiske fagene (kroppsøving, mat og helse, musikk, kunst og håndverk) vil eleven normalt sett følge opplegget til klassen.
 • Det vil ikke bli satt inn ekstra ressurser i form av spesialundervisning eller andre tiltak for tilrettelegging av skoledagen.
 • Gjesteelever dekkes ikke av skolen sin forsikring.
 • Ved oppholdet vil kontaktlærer for klassen være kontaktperson på skolen.
 • Skolen vil ved avtale om gjesteelevordning sende gjeldende ordensreglement og annen informasjon, som foreldre og elev må gjøre seg kjent med i forkant av gjesteoppholdet.  Det forventes at foreldre og elev forholder seg til skolens reglement og klasseregler.
 • Foreldrene vil få timeplan, oversikt over faglærere, kontaktinformasjon til kontaktlærer. I tillegg vil foreldre få tilsendt ukeplan, slik at eleven får med seg riktig utstyr til de praktisk-estetiske fagene. Dersom det er annen informasjon foreldre ønsker, kan de be om dette.
   

Kommunale retningslinjer PDF document ODT document
Skjema Informasjon om gjesteelev PDF document ODT document

Vedtatt 20.4.18