Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er det viktigste overordnete strategidokument i en kommune.

Hva slags samfunn ønsker vi at Lebesby kommune skal være? Hvordan ønsker vi at Lebesby kommune skal utvikle seg de neste tiårene? Hva skal vi gjøre for å komme dit?

Alle kommuner har en lovmessig plikt til å planlegge langsiktig og strategisk for lokal samfunnsutvikling. Det sentrale overordnete strategidokumentet i en kommune er kommuneplanen. Kommuneplanen består av to deler – en samfunnsdel og en arealdel.

I samfunnsdelen skal utviklingstrekk, mål og strategier innenfor ulike samfunns- og tjenesteområder drøftes. Samfunnsdelen skal også ha en såkalt handlingsdel der oppfølgingen av samfunnsdelens bestemmelser skal konkretiseres. Lebesby kommunes gjeldende samfunnsdel, Lebesby mot 2035, ble vedtatt i oktober 2018. Kommunens økonomi- og budsjettplan utgjør handlingsdelen.

Den andre delen av kommuneplanen er en arealdel, der sammenhengen mellom mål og strategier for samfunnsutvikling og arealbruk konkretiseres og visualiseres i kart. Arealdelen beskriver hovedtrekk i kommunens arealdisponeringer og gir rammer og betingelser for ny arealbruk og nye tiltak. Gjeldende arealdel i Lebesby kommune ble vedtatt i september 2019.