Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens areal- og kystsonedel

Høringsfristen til kommuneplanens areal- og kystsonedel gikk ut 4. juni 2019. Her finner du plandokumentene som var på høring. Planforslaget er nå under bearbeiding. 

Lebesby kommune inviterer alle interesserte til å bidra med merknader og synspunkter på forslaget til ny areal- og kystsonedel.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart

Viser forslag til arealbruk for hele kommunen

Plankart Kpl_2022_UTM35 høringsversjon.pdf

Plankart - utsnitt KPA 2019-2035 høring 12.04.19.pdf

Planbestemmelser

Inneholder juridisk bindende bestemmelser for arealbruk, samt retningslinjer som skal være veiledende for saksbehandling etter planen

Planbestemmelser KPA 2019-2035 høring 12.04.19.pdf

Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen redegjør for planens formål, overordnede føringer, planprosess, hovedinnhold og samlede virkninger av planforslaget

Planbeskrivelse KPA 2019-2035 høring 12.04.pdf

Vedlegg 1: Medvirkningsopplegg og varslingsinnspill

Oversikt over gjennomført medvirkning og gjennomgang av innspill innkommet i forbindelse med oppstart og høring av planprogram

Vedlegg 1 - Medvirkningsopplegg KPA 2019-2035 høring 12.04.19.pdf

Vedlegg 2:

ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse av nye eller endrede utbyggingsområder, som belyser hvorvidt foreslått areal er egnet til utbygging og om utbyggingen påvirker risiko og sårbarhetsbildet

Vedlegg 2 - ROS-analyse KPA 2019-2035 høring 12.04.19.pdf

Vedlegg 3: Konsekvensutredning

For områder der det foreslås å endre arealformål er det gjort en vurdering av konsekvenser av foreslått arealbruk

Vedlegg 3 - Konsekvensutredning KPA 2019-2035 høring 12.04.19.pdf

Høringsfrist er tirsdag 4. juni 2019.

Merknader til planforslaget sendes til Lebesby kommune, Boks 38, 9790 Kjøllefjord, eller postmottak@lebesby.kommune.no.

Merk henvendelsen «Høring areal- og kystsonedel».

Spørsmål rettes til kommuneplanlegger Hege Johansen, hege.johansen@lebesby.kommune.no, telefon 979 90 908.