Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

Høring av vannforvaltningsplan for perioden 2022-2027

En vannforvaltningsplan skal gi en oversiktlig fremstilling av hvordan vi ønsker å forvalte vannforekomstene våre i et langsiktig perspektiv. Planen er nå lagt ut på høring, og frist for innspill er 31. mai 2021. Alle som har kunnskap om tilstanden til vannmiljøet eller synspunkter på hvordan vannmiljøet bør forvaltes, oppfordres til å sende høringsinnspill til fylkeskommunen.

Bilde av Reinoksvannet

Vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alle vannforekomster, både elver, innsjøer, kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. Tiltaksprogrammet til planen vurderer hvilke tiltak som må gjøres for å forebygge eller gjenopprette tilstanden til vannmiljøet.

Den regionale vannforvaltningsplanen med tilhørende dokumenter er på høring i perioden 1. mars – 31. mai 2021. For Lebesby er spesielt dokumentet Tiltaksprogram vannområde Laksefjorden og Nordkinnhalvøya interessant.

Fylkeskommunen ønsker innspill på følgende:

  • Er kunnskapsgrunnlaget om miljøtilstand og påvirkninger riktig beskrevet i plandokumentene og databasen Vann-Nett?
  • Er du eller din organisasjon/sektormyndighet enig i miljømålene som er foreslått?
  • Trengs det flere tiltak som forbedrer eller opprettholder miljøtilstanden til vannet vårt?
  • Trengs det flere tiltak for at foreslåtte miljømål skal oppnås?

Alle plandokumenter er tilgjengelig via vannportalen og fylkeskommunen sine hjemmesider.

Høringsinnspill sendes skriftlig, primært per e-post til postmottak@tffk.no, eller til Troms og Finnmark fylkeskommune, postboks 701, 9815 Vadsø. Høringsinnspill må merkes med “Høringsinnspill til Troms og Finnmark vannregion” og saksnummer 21/04725.