Ansvaret for grunnskoleopplæring for voksne er regulert i opplæringsloven § 4A-4. Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen for voksne etter § 13-1, jf. § 4A-4 første ledd. Lebesby kommune som skoleeier er ansvarlig for å ha et system som sikret at kravene i opplæringsloven oppfylles.

Grunnskoleopplæringen skal være gratis
Grunnskoleopplæringen for voksne skal være gratis, jf. § 4A–1 annet ledd. Dette innebærer at kommunene ikke kan kreve skolepenger fra voksne som har rett til grunnskoleopplæring.  Dette gjelder også hvis kommunen bruker andre til å gi tilbud om grunnskoleopplæring, jf. § 4A-4. Retten til gratis opplæring innebærer også at voksne har rett til gratis læremidler.

Rett til grunnskoleopplæring for voksne
Retten til grunnskoleopplæring for voksne gjelder selv om man har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder norske statsborgere, samt innvandrere og flyktninger med lovlig opphold i Norge. Et annet vilkår er at man ikke har rett til videregående opplæring etter §3-1 i opplæringsloven.  Retten gjelder ikke for personer som har gjennomført videregående opplæring. Opplæringen gjelder opplæring i ett eller flere av fagene:

  • norsk
  • grunnleggende norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Voksne som har behov spesialundervisning, har krav på dette. Før opplæringstilbud blir utformet skal det være gjennomført en kartlegging. Det skal utarbeides individuell opplæringsplan.

Organisering av opplæringen
Opplæringen skal være tilpasset den enkelte, dette gjelder både omfang og organisering. Utforming av opplæringstilbud skal være basert på kartlegging og rådgivning av hvilke behov den voksne har.   Ved behov kan opplæringen gis i form av enetimer Hvis det er behov for spesialundervisning skal dette gis iht lover og forskrifter.

Opplæringen skal ikke gis sammen med ordinære grunnskoleelever.  Kommunen kan organisere opplæringen, og avgjør selv hvordan gruppeinndelingen gjøres og hvor permanente gruppene er. Det er tillatt å organisere gruppene på grunnlag av faglig nivå. Kommunen avgjør også gruppestørrelsen, men gruppen må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Innhold i opplæringen
Det er ikke fastsatt noen timefordeling for opplæring særskilt organisert for voksne. Kommunene skal vurdere hvor mange timer den voksne skal ha i hvert fag basert på kartlegging av individuelle behov. Opplæringen skal innholdsmessig utformes med utgangspunkt i læreplanverket for Kunnskapsløftet med visse tilpasninger.

Vurdering av opplæringen
Det skal gjøres individuell vurdering av den enkelte deltaker. Denne innebærer blant annet til rett underveisvurdering, sluttvurdering og dokumentasjon av vurderingen. Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanene for fag, jf. § 4-3. Deltakeren skal ha mulighet til egenvurdering.  Sluttvurderinger i grunnskoleopplæring for voksne er standpunktkarakterer, realkompetansevurdering og eksamenskarakter. 

Aktuelle skjemaer

  • Kartlegging av utdanning og arbeidserfaring Word / Pdf
  • Grunnskoleopplæring Word / Pdf