Fra: Tomas Sagen
Sendt: 28. november 2008 15:34
Til: Lill Wenche Evensen
Emne: KYSTSONEPLAN- verbal del

Vedlegg: KYSTSONEPLAN- verbal del.doc

Hei!

Kan du sende dette til FS medlemmene som vedlegg til sak om Rullering av areal- og kystsoneplan.

 

Kart tilhørende forslag til akvakulturområdene finnes på vår hjemmeside da disse er for store til å bli sendt ut;

 

http://www.lebesby.kommune.no/kystsoneplan-planutkast.4530368-37310.html

 

Nummer på kart er oppgitt i tabell i dokumentet.

 

Det tas forbehold om at et av de planlagte områdene ikke er avklart med kystverket pr dato, men avgjørelse om dette vil foreligge før møtet.

 

Med vennlig hilsen

 

Tomas Sagen

konsulent