Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak Artikkel

Generell informasjon om byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven (Pbl) skiller i all hovedsak mellom søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt søknadsplikt. Innenfor de søknadspliktige tiltakene skilles det videre mellom tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett og tiltaks om kan forestås av tiltakshaver selv.

Tiltakshaver kan forestå tiltak som er unntatt søknadsplikt, jfr.  Pbl § 20-3  og tiltak som bla mindre tiltak på bebygd eiendom og alminnelige driftsbygninger, jfr.  Pbl § 20-2 . Tiltakshaver er selv da ansvarlig for at tiltakene er i overensstemmelse med plan- og bygningslovgivningen, herunder gjeldene arealplaner. Mer informasjon om tiltak som ikke trenger søknad, finner du her.

Dersom du du ønsker å føre opp et tiltak som er søknadspliktig etter  
Pbl § 20-1  hvor det er krav om foretak med ansvarsrett, må du ta kontakt med f.eks. en byggmester, entreprenør eller arkitekt. Disse skal kunne hjelpe deg gjennom søknads- og byggeprosessen og fungere som bindeleddet mellom deg som tiltakshaver, kommunen og eventuelt andre ansvarlige foretak.

Uavhengig kontroll
Fra 01.01.2013 er det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. De områdene det kreves uavhengig kontroll av er:

  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger

Dette kravet gjelder også for fritidsboliger med mer enn en boenhet.

For følgende fagområder i tiltaksklasse 2 og 3 kreves det også uavhengig kontroll:

  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet

Direktoratet for byggekvalitet har utarbeidet en veiledning om uavhengig kontroll som gjennomgår og forklarer kravene stilt i byggesaksforskriften ytterligere.

Ferdigattest
Når tiltak er bygd ferdig, skal ansvarlig søker sende inn søknad om
ferdigattest, jfr.  Pbl § 21-10 . Tiltak kan ikke tas i bruk før det er gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dette gjelder ALLE tiltak unntatt midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke skal brukes til varig opphold og skilt- og reklameinnretninger der tillatelse er gitt for et bestemt tidsrom.  Her  kan du lese mer om byggesaksforskriftens (SAK10) bestemmelser om ferdigstillelse av tiltak.

Iht. Pbl
§ 2-1 skal kommunen sørge for at det foreligger oppdatert kartgrunnlag. Det er derfor krav om oppmålingsteknisk prosjektering ved søknad om tillatelse og utstikking og innmåling av rett plassering etter at tillatelse er gitt.

Dersom det er endringer på plassering av tiltaket, skal korrekt målsatt situasjonsplan sendes inn sammen med søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Det er adgang til å gjøre små justeringer på plasseringen uten at det krever nytt vedtak, jfr. rundskriv
H-8/15 fra departementet:

«Adgangen til å foreta justeringer pluss/minus inntil en halv meter antas å ligge i selve tillatelsen og er ikke å betrakte som et selvstendig enkeltvedtak. Dette må gjelde også for justeringer sidelengs (horisontalt) i terrenget. Justeringsadgangen bør komme til uttrykk i selve byggetillatelsen. Viser det seg ønskelig å foreta justeringer ut over pluss/minus en halv meter, vil dette nødvendiggjøre et nytt vedtak med vanlig behandling i bygningsrådet etter nytt nabovarsel.»