Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak Garasje

Garasje

Oppføring av garasje er søknadspliktig. Hvorvidt tiltakshaver selv kan stå som ansvarlig for tiltaket eller om tiltaket er avhengig av en ansvarlig søker, avhenger av garasjens størrelse og om den er frittliggende eller ikke.

Dersom garasjen skal oppføres som et tilbygg til eksisterende bebyggelse, se Tilbygg.

Frittliggende garasje
Dersom vilkårene under er oppfylt, kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket, jfr. plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-4 a) og byggesaksforskriften SAK § 3-1 b).

Vilkår:

 • Garasjen har et samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 70 m².
 • Garasjen kan være underbygget med kjeller (TEK § 6-1)
 • Garasjen ikke overstiger en etasje
 • Garasjen må være i samsvar med plan– og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense, jfr. Pbl § 29-4.
 • Garasjen må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål.
 • Garasjen må nabovarsles, jfr. Pbl § 21-3.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at garasjen tilfredsstiller kravene i plan– og bygningslovgivningen.

Der hvor det er behov for dispensasjon o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du hente ned fra kommunens kartløsning eller kontakte oss for å få det oversendt.

Dersom garasjen ikke tilfredsstiller vilkårene over, er garasjen søknadspliktig etter Pbl § 20-1. Dette innebærer at tiltaket krever ansvarsretter for alle aktuelle områder. En ansvarlig søker skal da forestå søknadsprosessen. Du må derfor ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg som tiltakshaver, kommunen og andre ansvarlige foretak som skal bistå med å gjennomføre tiltaket frem til ferdigstillelse.

Spesielt om avstand til nabogrense

Hovedregelen om avstand til nabogrense følger av Pbl § 29-4 annet ledd. Garasje skal ikke føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Eier(e) av naboeiendommen kan imidlertid gi skriftlig samtykke til å plassere garasjen nærmere enn 4 meter fra felles eiendomsgrense, jfr. Pbl § 29-4 b). Slik erklæring må i så fall vedlegges meldingen. Her er et eksempel på avstandserklæring.

Dersom garasjens samlede areal (bebygd areal (BYA) eller bruksareal (BRA)) ikke overstiger 50 m², kan kommunen godkjenne plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrense eller i nabogrense. Det understrekes at garasjen ikke automatisk blir godkjent plassert 1 meter fra nabogrense dersom vilkårene ellers er til stede. Det skal foretas en konkret vurdering, der også eventuell nabomerknader tillegges vekt.

Forhåndskonferanse
For nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket kan du be om forhåndskonferanse. Bygningsmyndighetene kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i en byggesak. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan– og bygningsloven.


Bygging i uregulert område/ spredt bebyggelse
Dersom du ønsker å bygge bolig/ fritidsbolig i et uregulert område/område med spredt bebyggelse, er det endel momenter som skal vurderes i saksbehandlingen. En oppsummering av hvilke forhold dette gjelder finner du under " 
Bygging og fradeling i uregulert område ".


Dispensasjon
Dersom et tiltak er i strid med gjeldende plan eller lov, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens
kapittel 19 regulerer dette forholdet. Mer informasjon kan ses under "Søknad om dispensasjon".

Selvbygger?
Det er lov å være selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for byggetiltak som du må søke kommunen om å få godkjent. Du må da sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kvalifikasjoner og vil følge plan- og bygningsloven og underliggende regelverk. Det betyr at du må ha kunnskap om muring, snekring osv. og ha praktisk erfaring ved at du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk og deltatt på relevante kurs. Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes.

Personlig ansvarsrett kan i utgangspunktet gis for alle funksjoner (ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.

Mer informasjon om selvbygger finner du her og søknadsskjema finnes her.

Søknad skal inneholde:

 • Fullstendig utfylte søknadsskjemaer
 • Målsatt situasjonsplan, min målestokk 1:500
 • Terrengprofil hvor bygning er plassert i terrenget
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Søknad om ansvarsrett(er)

Der hvor det er behov for dispensasjon, utslippstillatelse o.a, må slik søknad også foreligge senest ved søknad om tiltak. Situasjonsplan kan du hente ned fra kommunens kartløsning eller kontakte oss for å få det oversendt.

Saksbehandlingstid 
Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven
§ 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre byggesaker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne 12 ukers fristen. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl
§ 21-7 annet ledd):

 • i samsvar bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner
 • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere
 • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse for gitt. Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 der det foreligger protester fra naboer eller gjenboere, men øvrige vilkår er oppfylt, skal også behandles av kommunen innen 3 uker, men tillatelse regnes i slike tilfelle ikke for gitt selv om kommunen ikke har truffet vedtak innen fristen.

Gebyr for tjenesten
Se gjeldende gebyrregulativ
her.