Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Bygging og fradeling i uregulert område

For behandling av søknader om fradeling og/eller bygging i områder utenfor regulerte områder (LNF-C) må din søknad i de fleste tilfellene sendes på høring til ulike sektormyndigheter som har 4 ukers høringsfrist.

Sektormyndighetene kan være Fylkesmannen i Finnmark, Finnmark Fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat mm. I tillegg er det kommunale myndigheter innenfor fagene skog, landbruk, veg, brann, vann- og avløp mm.

Under er de fleste temaene som vurderes gjennom saksbehandlingen, kort beskrevet (listen er ikke uttømmende). Hvert punkt har videre linker hvor du kan hente ned mer informasjon om tema og området du ønsker gjennomføre et tiltak i. I tillegg ligger det link til nødvendige søknadsskjemaer under hvert tema.

Planstatus
Planstatusen er avgjørende for om fradeling/bygging må behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningslovens kap 19Arealplan m/ bestemmelser til kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2003. Gjeldende reguleringsplaner m/bestemmelser ligger ute på kommunens nettside og er også tilgjengelig gjennom kommunens kartløsning.

For mer informasjon om søknad om dispensasjon fra planer, se her.

Avstand og avkjøring fra veg
Byggegrense for europa-/riks- og fylkesveg er 50 m og for kommunal veg er den 15 m i uregulert område (jfr. veglovens § 29). Byggegrensen regnes fra veg midte. Bygging innenfor byggegrensene krever dispensasjon fra enten Statens vegvesen (EV, RV og FV) eller Lebesby kommune (KV). Det må også foreligge tillatelse til avkjøring fra offentlig veg. Dersom du har behov for å søke dispensasjon og/eller tillatelse til avkjøring fra offentlig veg, finner du søknadsskjemaene nedenfor. Du kan selv sende søknadsskjema til Statens vegvesen

01.01.2010 overtok fylkeskommunen vei-eieransvar for en stor andel av det som tidligere var riksveger. Fylkesrådet har vedtatt at inntil videre skal 15 m byggegrense opprettholdes for de "gamle" fylkesvegene. Det som var riksveger før, har fortsatt byggegrense på 50 m. Det er fortsatt Statens vegvesen som skal behandle dispensasjonssøknader og/eller søknad om avkjøring fra fylkesveger og europaveger.

Byggegrense langs gang- og sykkelveg er 15 m.

For avkjøring fra kommunal veg gjelder:
"Alle sikthemmende elementer som trær, jordvoller ol, må fjernes og holdes fjernet til enhver tid. Postkassestativer og søppelbokser skal ikke stå nærmere vegkanten enn 4 m, fordi de hindrer sikten i avkjørselen. Det skal ryddes skog/kratt i begge kjøreretninger slik at tilstrekkelig sikt oppnås. Snuplass og tilstrekkelig med parkeringsplasser må opparbeides utenfor veiskulder eller inne på tomt. Dersom avkjørselen ikke har stikkrennerør skal dette utbedres og stikkrennerør med min dimensjon Ø 30 cm legges ned. Adkomst til parsellen må sikres med tinglyst vegrett over hoved eiendommen."

Søknadsskjemaer for avkjøring og søknad om dispensasjon fra byggegrense finner du under:

Linker for mer informasjon:
Vegloven
Statens vegvesen
Nasjonal vegdatabank

Søknadsskjemaer:
Søknad om avkjøring og/eller dispensasjon fra veglovens §29 - kommunal veg


Søknad om avkjørsel fra riks- eller fylkesveg - Veglova §40 og Søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om bygge avstand fra riks- eller fylkesveg - Veglova §29

Vann
Det er båndlagte nedslagsfelt rundt drikkevann og brønner, her er det normalt ikke tillatt å fradele og/eller bygge. Tiltakshaver er selv ansvarlig for drikkevann til egen bolig/fritidsbolig i spredt bebyggelse.

Link for mer informasjon:
Drikkevannsforskriften
Vannportalen - drikkevann
Mattilsynet

Avløp
Dersom du ønske å fradele og/eller bygge i et område hvor det ikke er mulig å koble seg på kommunalt avløpsanlegg, må du bygge et privat avløpsanlegg. Søknad om utslippstillatelse må være godkjent før det gis tillatelse til fradeling og/eller bygging. Søknadsskjema finner du under.

Link for mer informasjon:
Forurensningsloven
kap 4 Særlige regler om avløpsanlegg mv
Forurensningsforskriften kap 11 Generelle bestemmelser om avløp og kap 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter ol
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) nettside om "Mindre avløpsanlegg"

Søknadsskjema:
Skjema for søknad om utslipp

Landbruk/skogbruk
Landbruk og skogbruk behandler saker etter jordloven og gjør eget vedtak før søknad om fradeling og/eller bygging kan ferdigbehandles.

Linker for mer informasjon:
Jordloven
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Reindrift
De fleste tiltak (bygging/fradeling) utenfor regulert område berører reindriften i kommunen. Slike søknader sendes på høring til Fylkesmannen i Finnmark, avdeling for plan-, reindrift og samfunnssikkerhet.  Fra 01.01.2014 er ansvaret for den regionale forvaltningen av reindrift overført til Fylkesmannen i Finnmark. Saker skal også sendes til det aktuelle reinbeitedistriktet for uttalelse.  Kontaktinformasjon for de ulike reinbeitedistrikter får du ved henvendelse til Lebesby kommune og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

For mer informasjon om forvaltning av reindriften finner her.

Vilt
Plasseringen av tiltaket vurderes opp mot kommunens viltkart.

Kulturminner
Alle som planlegger tiltak har plikt til å undersøke om tiltaket vil virke inn på automatisk freda kulturminner, jfr. kulturminneloven § 9. Registrerte kulturminner kan du finne i Riksantikvarens database "Kulturminnesøk".

Finnmark Fylkeskommune v/kulturetaten skal ha alle saker som medfører markinngrep til høring, jfr. kulturminneloven §§ 3, 8 og 9. Dette gjelder bl.a. arealplansaker, fradelinger, idrettsanlegg/løypetraseer, kraftlinjetraseer, jord- og skogbrukstiltak, energi/ kraftsaker og markinngrep i forbindelse med veg-, vann- og avløpsanlegg. Hvis tiltaket innebærer inngrep i strandsone/sjø, skal saken sendes på høring til marinarkeologen hos Tromsø Museum. Sametinget er forvaltningsmyndighet for samiske kulturminner.

Dersom det under arbeider i marken avdekkes gjenstander ol som viser eldre aktivitet, må arbeidene straks stanses og melding sendes kulturmyndigheten eller nærmeste politimyndighet, jfr. kulturminneloven § 8 andre ledd.

SEFRAK
Dersom du skal gjøre tiltak på et bygg som er fra før år 1945, må du sjekke om det er registrert i SEFRAK. SEFRAK er et kulturhistorisk register som særlig har verdi som kildemateriale til lokal historie. Registeret blir også brukt som utgangspunkt for å finne ut hvor det kan være verneverdig bebyggelse. Det at en bygning er registrert i SEFRAK gir ikke automatisk noen vernestatus. Oppføring innebærer heller ikke i seg selv spesielle restriksjoner for hva som kan gjøres med et hus.

Iht. plan- og bygningslovens § 31-1, skal kommunen se til at historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til byggverkets ytre, så vidt mulig bevares. Tiltak som søkes utført på bygninger som er registrert i SEFRAK, sendes derfor på høring til Finnmark Fylkeskommune v/Kulturetaten. Tiltakshaver kan selv oversende en søknad til høring hos Finnmark Fylkeskommune v/Kulturetaten for å få en uttalelse til søknaden før den sendes til Lebesby kommune.

Linker for mer informasjon:
Lov om kulturminner
Riksantikvaren
Kulturminnesøk - her finner du informasjon om fredete bygninger, fredete kulturmiljøer, verdensarvsteder, kirker, arkeologiske kulturminner og kulturminner under vann
SEFRAK-registrerte - her finner du informasjon om registeret


Sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold

§ 28-1 i plan- og bygningsloven setter krav til at grunn bare kan bebygges eller eiendom fradeles, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. Med naturforhold menes ras, flom og usikre grunnforhold mv og miljøforhold er støy, luftforurensning, radon mv. Kravet i § 28-1 gjelder i utgangspunktet alle søknadspliktige tiltak som f.eks. bygning, anlegg, konstruksjoner, terrenginngrep, vei, p-plass, bruksendring, fradeling av eiendom mv. For eiendom som deles til uendret bruk, deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse og deling der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak, gjelder ikke denne bestemmelsen.

Der det er sannsynlig at det ikke er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av flom, skred, radon mv, er det tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare eller vesentlig ulempe likevel ikke foreligger, eller at det kan motvirkes gjennom sikringstiltak. Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenninger er presisert i byggeteknisk forskrift kap 7 (TEK) og krav til helse og miljø finner du i kap 13 (TEK). Det er tiltakshavers ansvar å skaffe til veie og bære den økonomiske byrden ved innhenting av rådgivende uttalelser om sikkerheten til eiendommen.

Linkene du finner under bør benyttes sammen med lokalkunnskap, som grunnlag for om det er sannsynlig at det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe for eiendommen eller ikke.

Linker for mer informasjon:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Aktsomhetskart snøskred
Aktsomhetskart kvikkleire
Aktsomhetskart steinsprang
Miljødirektoratet - støy
Norges geologiske institutt (NGU)
Lær mer om geologien i Lebesby kommune
 

 

Naturmangfold og landskap
Iht. Naturmangfoldsloven skal det vurderes om tiltaket kan medføre miljømessig ulempe og/eller ha negative innvirkninger for naturmiljøet, kulturlandskapet og/eller landskapsbildet. Lovens § 7 gir regler for hvilke prinsipper som skal legges til grunn som retningslinjer for saksbehandlingen.

Linker for mer informasjon:
Naturmangfoldloven
Miljødirektoratet

Her finner du oversikt over kartinnsynsløsninger på Miljødirektoratet sin hjemmeside.
 
Mineralforvaltning
Direktoratet for mineralforvaltning er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnyttelse av mineralske ressurser og har et særlig ansvar for at mineralressursene blir ivaretatt i plansammenheng.

Linker for mer informasjon:

Mineralloven
Direktoratet for mineralforvaltning
Oversikt over sand-, grus-, og pukkforekomster og uttaks steder