Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Lebesby brann og redning Artikkel

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER

Fastsatt av Lebesby kommune 15.06.2009 (PS 33/09) i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 9 jf Miljøverndepartementets delegeringsbrev av 19. juli 2001.

§ 1 Formål Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2 Virkeområde Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3 Definisjoner I denne forskrift menes med: a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller c) fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet Følgende brenning skal likevel være tillatt:

a) åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,

b) brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,

c) brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,

d) bråtebrenning og brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygd strøk,

e) St. Hansbål,

f) ranke- og flatebrenning i skogbruket,

g) halmbrenning i jordbruket,

 

§ 6 Dispensasjon kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7 Tilsyn Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 8 Klage Vedtak truffet av i medhold av denne forskrift kan påklages til særskilt klagenemnd, eller til fylkesmannen dersom vedtaket er fattet av kommunestyret.

§ 9 Straff Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jf. forurensningsloven § 78.

§ 10 Ikrafttreden Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2009