Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Folkemøtene om areal- og kystsoneplanen er avholdt

Vel 70 innbyggere bidro med til sammen 130 forslag til endret arealbruk rundt i kommunen.

Folkemøte Lebesby arealdel

I bygda Veidnes er det stort behov for å legge til rette for boligbygging. I tillegg kom det innspill om arealer til fritidsboliger, nye industri-/næringsarealer og områder for masseuttak.

 

Kunes kom det blant annet innspill om etablering av industriområde på Kunessletta, utvidelse av massetak, fjerning av nytt hyttefelt og vern av krigsminner og naturområder.

 

I Kjøllefjord ble blant annet akvakultur diskutert – heriblant fjerning av arealer avsatt i nåværende plan, nye lokaliteter, landbasert akvakultur og lukkede anlegg. Andre tema var vern av naturområder, tilrettelegging for fritidsboliger og etablering av motorcrossbane.

 

Også på Lebesby ble det fokusert på akvakultur og mulighetene for dette i indre deler av Laksefjord. I tillegg kom det innspill om nye boligfelt, nye industriområder, molo og småbåthavn, fritidsboliger, arealer for masseuttak og diverse infrastruktur.

 

Alle innspill fra folkemøtene kan du lese her.

 

Utover vinteren vil vi gjennomgå og sortere alle innspill. Forslag som ikke er relevant på kommuneplannivå vil legges til side og vurderes fulgt opp i annet planarbeid.