I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Øverbygda boligfelt (PlanID 202201) ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i utvalg for plan, teknisk og miljø, sak 10/23.

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å legge til rette for flere byggeklare og attraktive tomter sentralt på Lebesby. Samtidig omfatter planen et mindre område tiltenkt parkering for fremtidig hyttefelt (Lebesby hytteområde).  

Lebesby kommune inviterer alle interesserte til å bidra med merknader og synspunkter på planforslaget.

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Plankart                    Viser forslag til arealbruk

Planbestemmelser   Juridisk bindende bestemmelser for arealbruk, samt retningslinjer som skal være veiledende for saksbehandling etter planen

Planbeskrivelse        Beskriver planens formål, overordnede føringer, planprosess, hovedinnhold og samlede virkninger av planforslaget

I tillegg hører følgende vedlegg til planbeskrivelsen med:

Vedlegg 1                 Merknader ved varsel om oppstart

Vedlegg 2                 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Vedlegg 3                 Vurdering av KU-krav

Vedlegg 4                 Datarapport - geotekniske grunnundersøkelser

Vedlegg 5                 Geoteknisk vurdering - utredning av områdestabilitet

Alle saksdokumenter legges også ut fysisk på Kjøllefjord folkebibliotek og Lebesby bygdetun.

Høringsfrist er tirsdag 4. april 2023.

Merknader til planforslaget sendes til Lebesby kommune, Boks 38, 9790 Kjøllefjord, eller postmottak@lebesby.kommune.no. Alle henvendelser må merkes «Detaljregulering Øverbygda boligfelt 23/83».