Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Deling av grunneiendom

Når en del av en grunneiendom (parsell) skal skilles ut/fradeles og bli egen grunneiendom med eget bruksnummer, må det foreligge tillatelse fra kommunen. Søknad om deling av grunneiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (Pbl) § 20-1 m).

Søknad må inneholde opplysninger om formålet med fradelingen, parsellens plassering og størrelse.

Følgende personer kan søke om å opprette eiendom, jfr. Pbl § 21-2 og Matrikkellovens § 9:

  • Den som har grunnbokshjemmel til grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie som den nye enheten blir delt fra eller opprettet på,
  • den som ved rettskraftig dom er kjent å være eier til den del av eiendommen som ønskes fradelt,
  • den som har innløst festegrunn etter bestemmelsene i tomtefesteloven.

Fullmakt fra den som har grunnbokshjemmel godtas.

Forhåndskonferanse:

For nærmere avklaring av rammer og innhold til fradelingen kan du be om forhåndskonferanse. Administrasjonen kan også be om slik forhåndskonferanse med deg dersom det er behov for å avklare forholdene i saken. Forhåndskonferanse kan benyttes i alle typer saker etter plan- og bygningsloven.

Plansituasjonen:

Uregulerte områder:

Fradeling for et formål må være i samsvar med Kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens arealdel deler kommunen inn i hovedsakelig Byggeområder og LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder).

I Byggeområder må det foreligge reguleringsplan før du kan fradele. Dispensasjon fra plankravet for fradeling av eksisterende boligeiendommer blir vurdert i de enkelte tilfeller.

I LNF-områdene tillates vanligvis bare bebyggelse tilknyttet landbruksnæringen, eller “stedbunden næring”. Men LNF-områdene er inndelt i forskjellige soner hvor det i noen soner er åpnet for fradeling av tomter til bolig- og fritidsbebyggelse. Se nærmere på
Kommuneplankartet.

Noen særskilte sakstyper:

Områder der kommuneplanen gjelder

I LNF-områder hvor det er tillatt med spredt boligbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring kan det søkes om fradeling av enkelt tomter.

I LNF-områder hvor det er tillatt med spredt fritidsbyggelse kan det søkes om fradeling av enkelt tomter.

Fradeling av festetomter med eksisterende hyttebebyggelse - til “uendret bruk” vil vanligvis bli tillatt dersom hytta var oppført lovlig som en fritidsbolig før ikrafttreden av Kommuneplanen av 12.12.2003.

Regulerte områder:

Fradeling/opprettelse av eiendom - i henhold til reguleringsplan med godkjent tomtedeling, vil normalt være en ren formalitetsbehandling, så lenge det er innenfor planens bestemmelser, og ikke i konflikt med planformål (regulerings- / bebyggelsesplan).
Tillatelse til deling utover det planen viser krever, dispensasjon og/eller en endring av planen. Planendringer behandles politisk.

Dispensasjon

Dersom fradelingen er i strid med plan- og bygningsloven og/eller gjeldende plan, kan det søkes om dispensasjon fra disse forholdene. Plan- og bygningslovens kap. 19 regulerer dette forholdet. For mer informasjon og skjema for søknad om dispensasjon se her.

I dispensasjonssøknader skal tiltakets formål begrunnes og naboer må varsles om at det søkes dispensasjon. Fradelinger med begrunnet dispensasjonssøknader sendes på høring til berørte sektormyndigheter og behandles på politisk nivå.

 Hva delingssøknaden skal inneholde:

1) Søknad med hjemmelshavers underskrift vedlagt kvittering for at naboene er varslet (standardskjema). Standard søknadsskjema anbefales benyttet.

- Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven finnes her.
- Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven finnes her. Skjemaet finnes cirka midt på siden under "Skjema for  seksjonering, oppmåling, sammenslåing og adresser" (Rekvisisjon av oppmålingsforetning kan leveres samtidig med søknad om deling eller i etterkant av delingstillatelsen.)


2) Situasjonskart i målestokk 1:500/ 1:1000, evt. bare kartbilag i egnet målestokk for enkle saker uten konsekvenser for bebyggelse. Situasjonskart kan skrives ut på kommunens kartløsning som finnes her.
 

Kart kan fås ved henvendelse til kommunen, på Tlf. 97 99 09 00. Oppgave over hvilke naboer som må varsles kan bestilles, sammen med situasjonskartet.
 

3) Situasjonskartet må kontrolleres og ønsket endring må tegnes inn av søker:
Søkeren må kvalitetssikre at kartet inneholder korrekt eiendomsinformasjon mht. naboforhold og eksisterende eiendomsgrenser.

 

Delingsforslag med tomtedeling/ nye grenselinjer må tegnes inn - ca. areal for parsell som søkes fradelt /grensejustert. For nye tomter skal det fremgå foreslått hus-/garasjeplassering i forhold til byggelinje mot vei, avstand til nabogrense m.m, biloppstillings- /snuplass med uteoppholdsareal og avkjørsel. (kvalitetskrav til tomt)

4) Forholdet til gjeldende plansituasjon må avklares før søknaden sendes inn. Legg gjerne med et utsnitt av gjeldende reguleringsplan eller henvis til hvilken plan som gjelder. Opplysninger om dette fås ved henvendelse til kommunen, på Tlf. 97 99 09 00. Oversikt over kommunen plansituasjon finnes her.

5) Dersom det skal søkes om dispensasjon fra en plan, er det en forutsetning for grundig saksbehandling at søker anfører hvilke grunner som foreligger for søknaden.

6) Sikring av rettigheter:
Det skal med søknaden redegjøres for lovlig fremføring av vei, vann, avløpsledninger o. a. når annen eiendom berøres. Den nye eiendom skal ha disse rettighetene sikret i tinglyst avtale.

7) Tillatelser fra annen myndighet:

Avkjøringstillatelse til offentlig vei:
Søknad behandles av kommunen for kommunale veier, og av Statens vegvesen for riks- og fylkesveier.

Søknaden oversendes av vår saksbehandler som en del av behandlingen av delingssaken, dersom dette ikke er gjort av søker selv.

Jordlovsbehandling:
Søknad som krever tillatelse etter jordlovens § 12 oversendes landbruksmyndighetene i kommunen for behandling. Søknaden oversendes av vår saksbehandler som en del av behandlingen av delingssaken.

Utslippstillatelse:
Fradeling av tomter for bebyggelse i områder uten mulighet for tilknytning til offentlig vann og avløp må ha godkjent utslippstillatelse. Søknaden må utarbeides av konsulent med nødvendige faglige kvalifikasjoner. Det må sendes egen søknad til kommunen om dette.

Annet

Fradeling/grensejustering til annet formål enn det den gjeldende planen legger opp til, vil normalt ikke bli tillatt - eller vil kreve dispensasjonsbehandling. Justeringen må ikke redusere kvalitetskravene til boligeiendommer for/med bebyggelse. Det skal f.eks. være 4 meter mellom bebyggelsen og eiendomsgrensa. Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l.


Saksbehandlingen går raskere dersom søknaden er godt forberedt.

 

Saksbehandlingstid

Søknad skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Dersom søknaden er mangelfull, må den tid det tar å komplettere søknaden legges til.  Kommunen skal i utgangspunktet avgjøre slike saker innen 12 uker. Fristen på 12 uker omfatter søknad om tillatelse etter § 20-2. Søknader som innebærer dispensasjon fra plan, omfattes ikke av denne fristen.Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jfr. Pbl § 19-1.

Saksbehandlingsfristen er 3 uker dersom søknad om tillatelse til tiltak er (Pbl § 21-7 annet ledd):

  • I samsvar med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner,
  • det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere,
  • ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig

Oppmålingsforretning

Dersom søknad om opprettelse av ny grunneiendom innvilges, gjenstår gjennomføring av oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev. Oppmålingsforretninger må rekvireres av tomtekjøper eller hjemmelshaver innen 3 år fra vedtaksdato for fradeling. For utførelse av arbeider etter Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) gjelder eget gebyrregulativ.

Gebyr for tjenesten

Se gjeldende gebyrregulativ her.