Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden > Artikkel

HØRING: Forslag til forskrift om løypenett for snøscooter i Lebesby kommune

Forslag til forskrift om scooterløypenett i Lebesby kommune legges nå ut på 2. gangs høring. Frist for innspill er torsdag 16. september. Forskriften fastsetter stort sett det løypenettet som har vært gjeldende i kommunen til nå, med noen unntak.

Forslag til forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter er utarbeidet i henhold til § 4a i Lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag av 10. juni 1977, og § 4a i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Foreslåtte endringer fra tidligere løypenett/traséer:

  • Løype 2 Dyfjord.  Løypestart er flyttet fra Jernsteinvannet til Øvre Snattvikvannet. Dette fordi adkomstveien til vindkraftparken ligger i samme trasé som scooterløypa. Videre er traséen ved vindmølleparken endret, i henhold til reell trasé.

  • Løype 11 Martadalsvannet - Iskløvervannet. Her er det lagt inn en ny trasé mellom Sommervannet/Gikšjávri og Iskløvervannet. Samtidig foreslås strekningen Heargehávkalanjávri - Pinevannet - Eaštorjávri tatt ut.

  • Løype 17 Kunes – Stuorra Suolovárri/Stor-Øyfjellet. Her er det lagt inn en ny trasé, (løype 17a), som åpner når del av løype 17 må stenge som følge av reindriftas behov for ro. Løype 17a er den opprinnelige løypetraséen som var i bruk før siste omlegging av løype 17.

Du kan lese mer om forslaget i høringsdokumentene, samt se løypenett i kart:

Forslag til ny forskrift

Løypekart Nordkinn

Løypekart Ifjord

Løypekart Kunes

Løypekart Veidnes

Utredningsdokument

Dokumentene legges også ut på Kjøllefjord folkebibliotek, Veidnes bygdehandel, Matkroken Kunes og Lebesby bygdetun/Bøgeberg landhandel.

Høringsperioden er på ti uker, fra 8. juli til 16. september. 

Spørsmål og innspill til høringen sendes Lebesby kommune, postmottak@lebesby.kommune.no, eller Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord.
Fram til 15. august rettes eventuelle spørsmål til kommunens postmottak. Fra 16. august kan spørsmål også rettes til kommuneplanlegger Hege Johansen, på telefon 979 90 908.