Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Psykologtjeneste i Lebesby kommune

Kommunal psykologtjeneste er et gratis lavterskeltilbud til hele befolkningen (alle aldre) i Lebesby kommune.

Kommunepsykolog/ psykologspesialist Sigrid Larsen

Psykologspesialist Sigrid Larsen kommer opprinnelig fra Saraby i Kvalsund kommune. Hun begynte som kommunepsykolog i Lebesby kommune 1. september 2014. Hun har kontor i 2. etasje på helsesenteret vedsiden av fysioterapeut. Inngang på baksiden av helsesenteret.

Psykologspesialist Larsen har over ti års psykologpraksis fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten, statlig barnevern- og familievern BUF-etat.  Hun har psykologutdanning fra universitetet i Tromsø. Larsen har spesialitet innen klinisk familiepsykologi. Hun har 2.5-årig etterutdanning i kunst- og uttrykksterapi fra høyskolen Sørøst-Norge/NIKUT (norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon).

bilde.Sigrid.jpg

Gratis lavterskeltilbud kan ut fra kapasitet tilby:

 • individuelle-, par-, foreldrepar- og/eller familiesamtaler
 • gruppetilbud
 • undervisning, kurs, veiledning
 • forebyggende folkehelsetiltak rettet mot lokalsamfunnet
 • prosjekter hvor blant annet kunstuttrykk blir brukt

Når skal du ta kontakt?

Ta kontakt hvis du ønsker å snakke med noen om psykiske eller relasjonelle utfordringer som forstyrrer deg i din hverdag og begrenser din livskvalitet. Eksempler på plager kan være:

 • tristhet/nedstemthet/depresjon/sorg/ensomhet
 • redsler/angst/prestasjonsangst/fobier
 • uro/sinne/aggressivitet/utfordrende eller vanskelig atferd/atferdsproblemer
 • traumatiske opplevelser, mobbing, vold og overgrep (utsatt for eller utøver selv)
 • mistrivsel på skolen/skolefravær
 • rusproblemer
 • søvnvansker
 • samspillsvansker/relasjonelle vansker i vennskap, familie- og samliv
 • belastninger i familien (for eksempel dødsfall og somatisk/psykisk sykdom hos familiemedlem)
 • en vanskelig livssituasjon/ulike stressbelastninger

Flerfaglig samarbeid og team

 • kommunepsykologen er del av forebyggende barne- og ungdomsteam (FBU-team)
 • samarbeid med helsesøster, skolehelsetjenesten, fysioterapeuter, fastleger, barnehager, pedagogisk-psykologisk distriktskontor (PPD), barnevernet, NAV, politiet, spesialisthelsetjenesten Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)

Arbeidsform:

 • Samtalene med kommunepsykologen kan innebære krisehjelp, støttesamtale, rådgiving, drøfting, vurdering av alvorlighetsgrad og videre henvisning til BUP/VPP ved behov.
 • kognitiv atferdsterapi, relasjonell-, ressursorientert, narrativ tilnærming eller korttidsterapi med bruk av kunst- og uttrykksterapeutiske metoder

Taushets- opplysnings og meldeplikt

 • Kommunepsykologen har journalførings-, taushets-, opplysnings- og meldeplikt i henhold til Lov om helsepersonell
 • Med samtykke fra den saken gjelder, kan kommunepsykologen samarbeide med relevante tjenester

Hvordan kontakte kommunepsykologen?

 • Enkeltpersoner og familier kan selv ta direkte kontakt
 • Du kan også be om henvisning fra leger, helsesøster, barnevern, skole/barnehage, PPD eller andre
 • Mobilnummer: 97 99 08 93
 • E-post adresse: sigrid.larsen@lebesby.kommune.no