Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Varsel om oppstart - Rp 2022201601 Detaljreguleringsplan for Kjøllefjord ytre havn

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering av eiendommene gnr. 35, bnr. 2, samt gnr. 37, bnr. 1, 5, 9, 16 og 19 i Kjøllefjord, Lebesby kommune.

Planområdet er avmerket på kartutsnitt og omfatter eksisterende molo, fjellområde ved klubben og uregulert byggeområde i Klubben. Hensikten med planen er å regulere havneinnløpet til Kjøllefjord for fremtidig moloer, samt regulering av gjenstående byggeområde i Klubben.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-5 vil området bli regulert til:

  • Industri
  • Annet byggeområde
  • Veg
  • Havneområde i sjø
  • Ferdsel/ Farled


Rp 2022201601 KJØLLEFJORD YTRE HAVNPlandokumentene kan sees på rådhuset sitt servicekontor i Strandvegen 152 i Kjøllefjord og på kommunens hjemmeside.

Merknader til planene merkes med plannavn og sendes til: Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord, e-post: postmottak@lebesby.kommune.no, innen 31. mai 2017.

Vedlegg:

  1. Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan, brev datert 10.4.2017
  2. Vedlegg I - ROS analyse
  3. Vedlegg II - Vurdering av krav om konsekvensutredning
  4. Vedlegg III - Konsekvensvurdering