Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Høringsnotat om forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem

Kriterier og observasjonslister/ventelister

Lebesby kommune sender med dette på høring av kommunal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem.
Høringsfrist 24. mai 2017.

Stortinget vedtok 13.juni 2016 endringer i pasient - og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven, som gir rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Kommunen blir pålagt å utarbeide kommunale kriterier for tildeling av plasser, og disse skal nedfelles i en kommunal forskrift som senest skal være trådt i kraft 1.7.2017. 

Høring:
Lebesby kommune skal påse at forskriften er så godt opplyst som mulig før vedta, jamfør forvaltningsloven § 37. Innhenting av synspunkter og høringssvar fra ulike parter inngår i arbeidet med forskriften. Derfor legges forslaget ut på kommunens hjemmeside.

Høringsnotat finner du her (trykk på link)
Dette er en åpen høring som alle kan svare på, både organisasjoner og privatpersoner.

Høringsfrist:
Det er 6 ukers høringsfrist. Frist for å gi høringssvar er 24.mai 2017.

Høringssvar sendes skriftlig til postmottak@lebesby.kommune.no eller Lebesby kommune, Postboks 38, 9790 Kjøllefjord. Merk svaret med «svar på høring om forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Lebesby kommune - 17/427».  
Høringsinstanser

Forslaget sendes Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Høringsnotatet er tilgjengelig for alle på kommunens hjemmeside.

Videre prosess:
Helse- og omsorgssektoren i Lebesby kommune har ansvaret for at alle høringssvarene vurderes og at forlaget til forskrift eventuelt revideres på bakgrunn av høringen. Forskriften skal behandles i Formannskapet og Kommunestyret og trer i kraft etter vedtak i Lebesby Kommunestyre, senest 1. juli 2017.