Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Gravemelding

Gravemelding

Gravetillatelse gis til utførende entreprenør/maskineier. Ikke autorisert entreprenører gis vanligvis ikke gravetillatelse, men i unntakstilfelle må en bankgaranti på kr. 2000,- stilles. Dog kan høyere garanti forlanges dersom den ansvarlige etat innenfor kommunen finner det påkrevd. I spesielle tilfeller kan også kreves garanti fra autoriserte firmaer. offentlige etater gis gravetillatelse uten garanti.

 Avsperring og varsling på arbeidsstedet er entreprenørens/maskineierens ansvar og skiltmateriell for vanlig varsling forutsettes entreprenør/maskinholder å være i besittelse av. Ved graving plikter den som er ansvarlig for gravingen å skaffe seg nødvendige opplysninger om kabler-, vann- eller kloakkledninger eller andre innretninger som tilhører offentlige etater hos vedkommende etat.

De anvisninger som blir gitt for å unngå skader må følges. Hvis skader oppstår fordi gravingen ikke er varslet, eller fordi gravingen er utført i strid med de anvisninger som er gitt, er den som graver pliktig til å betale reparasjon av skaden. Han vil også være pliktig til å erstatte inntektstap eller ansvar som måtte oppstå som følge av avbruddet. I visse tilfeller kan skadeverket medføre tiltale og straff. Se Straffeloven § 391 jfr. § 292. Grøftene skal fylles lagvis med tykkelse ikke over 40 cm. Hvert lag skal komprimeres. Grøftens øverste 80 cm skal fylles med ren samfengt grus, i gangbaner 40 cm. Må asfaltdekket brytes opp, skal det sørges for at kantene mot bruddet blir skarpe og rette. Asfalt som fjernes skal leveres til Lebesby kommune på anvist lagringsplass. Hvis kabler eller rør blir krysset med grøft av større dybde, skal den innretning som blir krysset sikres ved underbygging, slik at den ikke kan skades av fremtidige setninger i massen i den kryssende grøft. VANNLEDNINGER SKAL LIGGE FROSTFRITT (min. 1,8 m) Skjemaet er utformet for å sikre at graving skjer slik at kabler, ledninger og veger ikke skades unødig. GRAVETILLATELSEN GJELDER IKKE FOR GRAVING UT OVER OFFENTLIGE VEGER 0G/ELLER OFFENTLIGE LEDNINGSTRASEER.

Kart for å legge ved gravemelding finnes her
Gravemelding finner du her