Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak

Byggesak

Generell informasjon om byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven (Pbl) skiller i all hovedsak mellom søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt søknadsplikt. Innenfor de søknadspliktige tiltakene skilles det videre mellom tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett og tiltaks om kan forestås av tiltakshaver selv.

Klageadgang

Forvaltningslovens (Fvl) bestemmelser, kap 6 om adgangen til å påklage et vedtak, kommer til anvendelse på bygge– og delingssaker jfr. plan- og bygningsloven § 1-9.

Radon

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

Tilsyn

Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 25-1 første ledd plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal etter bestemmelsenes andre ledd føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.