Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Teknisk Byggesak

Byggesak

Endringer i SAK10

Fra 1. juli 2015 trer endringer i SAK10 i kraft. «Vi gjør det enklere for folk å bygge på egen eiendom uten å måtte søke, og kommunen slipper å bruke ressurser på mindre byggesaker», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå forenkler han kravene i byggesaksforskriften (Veileder til SAK10).

Endringer i TEK 10

Fra nyttår endret Kommunal- og moderniseringsdepartementet flere krav til tilgjengelighet i byggeteknisk forskrift. Vi trenger å bygge flere og rimeligere boliger slik at det blir enklere å komme inn på boligmarkedet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Nå forenkler han enkelte krav i byggeteknisk forskrift (TEK10).

Oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak i byggesaker trer først i kraft 1.1.2016

Regjeringen vil bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Det er viktig for næringen og for forbrukerne. Oppheving av lokal godkjenning av ansvarlige foretak skjer først 1.1.2016. Innen den tid skal andre ordninger som sikrer seriøsitet i bransjen og kvalitet i bygg, være på plass, sier statsråd Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Generell informasjon om byggesaksbehandling

Plan- og bygningsloven (Pbl) skiller i all hovedsak mellom søknadspliktige tiltak og tiltak unntatt søknadsplikt. Innenfor de søknadspliktige tiltakene skilles det videre mellom tiltak som skal forestås av foretak med ansvarsrett og tiltaks om kan forestås av tiltakshaver selv.

Klageadgang

Forvaltningslovens (Fvl) bestemmelser, kap 6 om adgangen til å påklage et vedtak, kommer til anvendelse på bygge– og delingssaker jfr. plan- og bygningsloven § 1-9.

Radon

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

Tilsyn

Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 25-1 første ledd plikt til å føre tilsyn i byggesaker med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Kommunen skal etter bestemmelsenes andre ledd føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Kommunen skal føre tilsyn ved allerede gitte pålegg og når den blir oppmerksom på ulovligheter utover bagatellmessige forhold. Kommunen skal føre tilsyn med særlige forhold etter nærmere forskrift fra departementet.