Tekststørrelse: A A A

Suomi Norsk Deutsch English

Startsiden Kommunale tjenester Artikkel

Budsjett- og økonomiplan 2018 - 2021

Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan skal behandles i Formannskapet 28.november og i Kommunestyret 18.desember
Kommuneøkonomien i Lebesby strammer seg til.  Det er usikkerhet knyttet til den statlige finansieringen av kommunesektoren i årene som kommer.  I forslaget til statsbudsjett for 2018 er en forsmak på det som kommer. Det gjort en rekke endringer som rammer småkommuner generelt og vår kommune spesielt. Det største grepet er forslaget om endringer i hva som skal inngå i takstgrunnlag for verk og bruk, bortfall av eiendomsskatt på kraftlinjer, teleanlegg o.l . 

Rådmannen anslår at kommune vil få et inntektsbortfall på >3 Mill årlig når innføringsfasen på 5 år er over.  I tillegg øker behovene innenfor deler av vår kjernevirksomhet. Som kjent har vi også hatt store investeringer de siste årene.  Derfor foreslår rådmannen at investeringene bremses kraftig de neste årene. Det anbefales på det sterkeste at en ikke gjør låneopptak ut over startlån og lån til tiltak innenfor selvkostområdene i økonomiplanperioden.

Vi vil i 2018 betale 14,37mill i renter og avdrag.  Det er videre lagt opp til et netto driftsresultat på 3,42 mill noe som er 1,78%  av driftsinntektene på 191, 62 Mill

Det er foreslått nye investeringer innenfor selvkostområdet , på til sammen 4,75 Mill som finansieres ved låneopptak og 2,0 Mill i Startlån. I tillegg er det foreslått investeringer for til sammen 2.3 Mill som finansieres ved overføring fra drift.

Lebesby kommune har over tid hatt høyt driftsnivå. De siste fire årene har det vært fokus driftsforbedring. Dette gir ikke, etter rådmannens vurdering, tilstrekkelig effekt i forhold til utfordringene. Rådmannen foreslår å iverksette et program med tiltak for å redusere kostnadene med 2 millioner årlig de neste 5 årene. Det er viktig for å kunne sette av midler til fondsreserver, udekkede pensjonsforpliktelser, og skape rom for nye investeringer.

Rådmannens innstilling til budsjett- og økonomiplan 2017 finner du her.